ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Bison International 

Artikel 1 – Geldigheid
Bison International is de handelsnaam van Bison International B.V. gevestigd te Goes. Kamer van Koophandel te Middelburg HR 22009162.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Afwijkende voorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de voor ons gunstigste regeling gelden en blijven de voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

Artikel 2 – Aanbiedingen en opdrachten
1)    Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen onverwijld na de aanvaarding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2)    Alle overige mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.

3)    Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.

4)    Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.

5)    Wij zijn – indien wij niet een bindende offerte schriftelijk hebben gemaakt – gerechtigd opdrachten niet te accepteren. Wij zijn in dat geval gehouden koper daarvan te berichten binnen 7 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de opdracht.

6)    Tenzij anders vermeld of overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht.

Artikel 3 – Merken, ontwerpen en verpakkingen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen, dienen onze producten, voorzien van een of meer van onze merken, in ongewijzigd ontwerp en voorzien van de originele verpakking, te worden doorgeleverd en mogen deze niet onder een andere naam en/of merken worden verkocht.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
1)     De geleverde producten blijven onze uitsluitende eigendom tot aan de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties – voortvloeiende uit de overeenkomsten.
Indien koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of wij aanleiding hebben aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond door ons worden teruggevorderd. De koper zal de producten afzonderlijk moeten bewaren en/of van tekens voorzien. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.

2)     Indien nodig is koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.

3)     Onverminderd het in lid 1 van dit artikel gestelde, zijn alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.

Artikel 5 – Leveringstijd
De leveringstijd gaat in nadat de opdracht door ons is aanvaard, tenzij de koper nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag, nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan.

Overeengekomen leverdata en tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertraagde levering geeft generlei recht aan de koper op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Leveringen en Vervoer
1)    Tenzij anders bepaald, worden de producten en diensten geleverd franco op de overeengekomen plaats van bestemming. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2010 van toepassing.

2)    Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren.

De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.

3)    Orders vanaf € 350,- worden franco geleverd. Orders onder € 350,- worden niet uitgeleverd.

Artikel 7 – Betaling
1)    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.

2)    Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.

3)    Alle betalingen dienen te geschieden op onze giro- of bankrekeningen, of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht.
Compensatie door de koper is niet toegestaan.

4)    Indien betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal koper te rekenen vanaf die vervaldag een rente per jaar dienen te vergoeden die 2% ligt boven de wettelijke rente.

Indien koper met enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan ons te betalen sommen tot hun volle bedragen terstond opeisbaar, en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering van alle voor koper aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door ons te stellen termijn en door koper een voor ons aanvaardbare zekerheid is gesteld voor de betaling van alle andere voor koper in uitvoering genomen opdrachten.

Artikel 8 – Faillissement, enz.
Ingeval van faillissement, surséance van betaling, staking van de activiteiten van de koper of liquidatie van zijn bedrijf dan wel overname door een derde, hebben wij het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze.

Artikel 9 – Doorverkoop 
De koper van onze producten verplicht zich – voor zover niet in strijd met de wettelijke voorschriften – deze niet zonder onze schriftelijke toestemming naar het buitenland te verkopen, noch te verkopen aan afnemers van wie hij weet, of redelijkerwijze kan vermoeden, dat zij deze goederen zullen exporteren.

Artikel 10 – Klachten 
1)    Klachten over zichtbare gebreken, beschadigingen, manco’s, emballage, kwaliteit of de prijs van de geleverde producten of uit welke andere hoofde dan ook, dienen binnen 7 dagen na ontvangst, doch niet later dan 14 dagen na verzending der goederen schriftelijk te zijn ingediend. Klachten over verborgen gebreken van de geleverde producten dienen binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de producten, schriftelijk te worden gemeld.

Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

Na afloop van genoemde termijnen vervalt elk recht tot reclame uit welke hoofde dan ook.

Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsplichten van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht binnen de in dit artikel omschreven termijnen.

Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 
De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

2)    Producten mogen niet dan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco worden retour gezonden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1)    Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten vanwege de grote verscheidenheid aan materialen waarmee wordt gewerkt.

2)    Onze schadevergoedingsplicht terzake van ondeugdelijkheid van geleverde producten, foutieve documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie strekt zich niet verder uit dan tot het factuurbedrag van de geleverde producten of het deel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 12 – Overmacht
1)    Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

2)    Onder overmacht wordt ten deze verstaan alle omstandigheden, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstofprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

Artikel 13 – Domicilie, toepasselijk recht
1)    Op alle overeenkomsten die tot stand komen – daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan uitvloeisel zijn – is uitsluitend het Nederlandse recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.

2)    De rechter in Middelburg is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competentie, behoudens hoger beroep, tenzij binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen de koper ons schriftelijk mededeelt dat hij wenst dat het geschil beslecht wordt door de rechter die competent is volgens de wet.

Artikel 14 – Wijziging der algemene voorwaarden
1)    Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2)    Voor reeds eerder gegeven opdrachten gelden de algemene voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de opdracht door ons werd genoteerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 – Inwerkingtreding
De algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 maart 2000 en zijn gedeponeerd bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Op verzoek wordt een exemplaar aan de koper toegezonden.

Hiermede vervallen alle vorige algemene voorwaarden.